Gần đây mạng xã hội truyền tai nhau thông tin về code hình trái tim đập tỏ tình với crush rất đẹp mắt, xuất phát từ bộ phim Thắp sáng Anh, sưởi ấm Em của Trung Quốc. Ngay sau khi hình ảnh trái tim đập lên sóng, không chỉ dân IT mà rất nhiều bạn trẻ cũng tò mò về code trái tim đập này để có thể tỏ tình với crush của mình. Nếu bạn không rành về code và không phải dân IT thì chỉ cần thực hiện theo bài viết dưới đây để có thể làm code trái tim đập của Thủ Khoa Lý rất đơn giản nhé.

Cách code hình trái tim đập của Thủ Khoa Lý có tên

Đoạn mã code trái tim đập dưới đây có chữ hiển thị bên trong và có thể chỉnh sửa theo ý bạn.

Code hình trái tim đập
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Heart </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 
  
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: #000;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 
}
 
.box {
 width: 100%;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: flex;
 flex-direction: column;
}
 
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
#pinkboard {
 position: relative;
 margin: auto;
 height: 500px;
 width: 500px;
 animation: animate 1.3s infinite;
}
 
#pinkboard:before, #pinkboard:after {
 content: '';
 position: absolute;
 background: #CC3333;
 width: 100px;
 height: 160px;
 border-top-left-radius: 50px;
 border-top-right-radius: 50px;
}
 
#pinkboard:before {
 left: 100px;
 transform: rotate(-45deg);
 transform-origin: 0 100%;
 box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),
       0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22);
}
 
#pinkboard:after {
 left: 0;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin: 100% 100%;
}
 
@keyframes animate {
 0% {
  transform: scale(1);
 }
 30% {
  transform: scale(.8);
 }
 60% {
  transform: scale(1.2);
 }
 100% {
  transform: scale(1);
 }
}
 </style>
 </HEAD>
 
 <BODY>
  <div class="box">
   <canvas id="pinkboard"></canvas>
  </div>
 <script>
 /*
 * Settings
 */
var settings = {
 particles: {
  length:  2000, // maximum amount of particles
  duration:  2, // particle duration in sec
  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   13, // particle size in pixels
 },
};
/*
 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#CC3333'; // doi mau hinh
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 <div class="center-text",
 style="background-color:rgb(0, 0, 0);
    width: 100%;
    color: rgb(12, 225, 94);
    height:100%;
    font-size: 31px;
    font-style: italic;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 5px;
    text-align: center;">Anh Yêu Em</div>
 </BODY>
</HTML>
 
 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Heart </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 
  
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: #000;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 
}
 
.box {
 width: 100%;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: flex;
 flex-direction: column;
}
 
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
#pinkboard {
 position: relative;
 margin: auto;
 height: 500px;
 width: 500px;
 animation: animate 1.3s infinite;
}
 
#pinkboard:before, #pinkboard:after {
 content: '';
 position: absolute;
 background: #CC3333;
 width: 100px;
 height: 160px;
 border-top-left-radius: 50px;
 border-top-right-radius: 50px;
}
 
#pinkboard:before {
 left: 100px;
 transform: rotate(-45deg);
 transform-origin: 0 100%;
 box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),
       0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22);
}
 
#pinkboard:after {
 left: 0;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin: 100% 100%;
}
 
@keyframes animate {
 0% {
  transform: scale(1);
 }
 30% {
  transform: scale(.8);
 }
 60% {
  transform: scale(1.2);
 }
 100% {
  transform: scale(1);
 }
}
 </style>
 </HEAD>
 
 <BODY>
  <div class="box">
   <canvas id="pinkboard"></canvas>
  </div>
 <script>
 /*
 * Settings
 */
var settings = {
 particles: {
  length:  2000, // maximum amount of particles
  duration:  2, // particle duration in sec
  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   13, // particle size in pixels
 },
};
/*
 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#CC3333'; // doi mau hinh
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 <div class="center-text",
 style="background-color:rgb(0, 0, 0);
    width: 100%;
    color: rgb(12, 225, 94);
    height:100%;
    font-size: 31px;
    font-style: italic;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 5px;
    text-align: center;">Anh Yêu Em</div>
 </BODY>
</HTML>
 
 
 

Mọi người muốn đổi màu hình trái tim bấm vào Ctrl + F tìm (doi mau hinh )

Screenshot 2022 11 09 193221

Còn muốn đổi màu chữ với chữ kéo xuống dưới code

Screenshot 2022 11 09 193501

Dòng 326 là đổi màu chữ.

Dòng 334 là đổi chữ.

Chúc các bạn thành công

Bài viết để các bạn tham khảo thêm: 4 code trái tim đập của thủ khoa Lý có tên – QuanTriMang.com

Bài viết có liên quan: AppFood đặt đồ ăn nhà hàng Online Miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *